LA CONCA

La Conca de Barberà

Clima

Diagrama ombrotermic de Sarral

En general podem parlar d’un clima mediterrani de transició entre la suavitat de les comarques tarragonines del litoral, donada la relativa proximitat al mar, i la continentalitat pròpia de les comarques lleidatanes. La modesta altitud de la serra de Miramar i l’estret de la Riba permeten una certa influència dels vents humits i temperats de la costa, però per altra banda, les marcades inversions tèrmiques hivernals accentuen les gelades a les parts baixes. Tot plegat fa que existeixi un diferencial tèrmic notable entre el dia i la nit, amb uns hiverns freds i uns estius no massa calorosos.

No obstant això, l’acció combinada del relleu i l’altitud contribueixen a l’aparició de microclimes amb notables particularitats.

La pluviometria anual es troba entre 450 i 550 mm, amb el següent règim estacional, de més a menys pluviositat: tardor-primavera-estiu-hivern.

Respecte a les temperatures, la mitjana anual se situa entre 13 i 14 ºC, amb màximes a l’estiu que poden pujar fins als 35 ºC i mínimes a l’hivern sovint per sota dels 0 ºC. La insolació està entorn de les 2.500 h/any